Vedtægter

LOVE OG VEDTÆGTER

 

Foreningens navn og hjemsted er: Grundejerforeningen EGEMOSEGÅRD SYD, Hesselbjerg.

§ 2

Foreningens formål er:

Vedligeholdelse af veje, forsyningsledninger samt afløbsledninger, at foretage enhver handling, der må have fælles interesse for medlemmerne.

§3

Som medlem i foreningen er enhver grundejer på matr.nr. 5 a Egemosegård SYD ifølge de tinglyste servitutter.

§ 4

Den ordinære generalforsamling afholdes en gang årligt og indkaldes ved almindeligt brev eller pr. mail af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel.

§ 5

På den ordinære generalforsamling aflægger formanden beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, det reviderede regnskab forelægges. Derefter behandles indkomne forslag, og endelig foretages valg af bestyrelse, samt 2 revisorer, 1 bestyrelsessuppleant og 1 revisorsuppleant.

§ 6

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må være formanden i hænde skriftligt inden 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 7

Extraordinær generalforsamling afholdes så ofte, bestyrelsen finder det nødvendigt, eller senest 14 dage efter, at mindst en femtedel af foreningens medlemmer med angivelse af en dagsorden har indgivet skriftlig begæring herom til bestyrelsen.Sådanne generalforsamlinger sammenkaldes med mindst 7 dages varsel.

§ 8

På generalforsamlingen vedtages forslagene med simpel stemmeflertal; ved lovændringer og til vedtagelse af forslag til vejanlæg, kloakanlæg og andre for medlemmerne byrdefulde vedtagelser kræves dog, at over halvdelen af foreningens medlemmer er til stede, og at 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Er ikke et tilstrækkeligt antal medlemmer mødt, indkaldes med 7 dages varsel en ny generalforsamling senest 15 dage efter; hvis da 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget uanset de fremmødtes antal. Stemmeafgivning kan alternativt ske ved brev eller fuldmagt.

§ 9

På foreningens generalforsamlinger og møder har hvert matr.nr. én stemme. Enhver kan kræve skriftlig afstemning. Medlemmerne kan stemme ved befuldmægtigede.

§ 10

Grundejerforeningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, bestående af formand, næstformand, kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen varetager foreningens interesser i enhver henseende og repræsenterer den i alle forhold. Valg af bestyrelse sker på en ordinære general-forsamling og gælder for 2 år. De lige årstal afgår 3 medlemmer, de ulige 2, formand og kasserer kan ikke gå af i samme år.

§ 11

Regnskabet revideres af de 2 revisorer. Revisorerne har ret til uanmeldt revision.

§ 12

Bestyrelsen fordeler arbejdet mellem sig. Der føres en forhandlingsprotokol over general-forsamlinger og bestyrelsesmøder. Referat fra disse møder godkendes af den påfølgende generalforsamling.

Ret til anvendelse af båndoptager ved møder for senere afskrift er tilladt. Referat af general-forsamling udsendes til samtlige medlemmer.

§ 13

Bestyrelsesmøde afholdes så ofte, som forholdene fører det med sig. Formanden indkalder bestyrelsen.

§ 14

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede. Beslutninger tages ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 15

Grundejerforeningens midler hensættes på bankkonti. Den kontante kassebeholdning må ikke overstige kr. 600,-. Kassereren alene er tegningsberettiget overfor medlemmerne. I øvrigt tegnes foreningen af formanden. For at kunne hæve på bankkonti kræves to underskrifter.

§ 16

Ved optagelse i foreningen betales intet indskud, men evt. skyldige andele i vejfonden skal betales. På hver generalforsamling vedtages et kontingent pr. parcel for det kommende år. Grundejere med flere parceller betaler for hver parcel. Kassereren sørger for opkrævning af kontingenter m.v. pr. giro. Kontingent betales 1. juli. Efter denne dato vil det overgå til retslig incasso.

§ 17

Såfremt veje, anlæg, forsyningsledninger og lign. opbrydes eller beskadiges ved grundarbejde eller andre foranstaltninger, som er foreningen uvedkommende, er vedkommende ejer pligtig til straks at foranledige det beskadigede sat i tilbørlig stand igen for egen regning. Skulle vedkommende ejer undlade at istandsætte på tilbørlig måde inden en af bestyrelsen fastsat frist, kan reparation udføres af grundejerforeningen for vedkommendes regning, og foreningen har i så fald som rette sagsøger regres overfor denne.

§ 18

Enhver grundejer er pligtig til at holde sin grund i pæn og ordentlig stand, jfr. de tinglyste servitutter – § 3 og § 10.

§ 19

I tilfælde af foreningens opløsning tager generalforsamlingen beslutning angående foreningens midler.

 

således vedtaget på generalforsamlingen den 22 april 1978.